آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

آموزش دستور Align در تری دی مکس

آموزش دستور Align در تری دی مکس

آموزش دستور Align در تری دی مکس

وظیفۀ این ابزار هم‌ردیف‌کردن دو آبجکت با همدیگر می‌باشد.

Main toolbar > Align flyout

Default menu: Tools menu > Align > Align

کلیدمیان‌بر > Alt+A

Align

 

X/Y/Z Position: با فعال‌کردن تیک هر محور عمل هم‌ردیف‌شدن در راستاهای تیک‌خورده صورت می‌پذیرد.

Current Object and Target Object: به آبجکت انتخاب‌شده (Current Object) که در ستون سمت چپ و به آبجکت (Pick) شده که در سمت راست قرار دارند (Target Object) گویند.

Minimum: پایین (bounding box)

Center: مرکز (bounding box)

Pivot Point: مرکز ثقل

Maximum: بالای (bounding box)

(Align Orientation (Local: با فعال‌کردن تیک هر محور، عمل هم‌ردیف‌شدن چرخش در راستاهای تیک‌خورده صورت می‌پذیرد.

Match Scale: با فعال‌کردن تیک هر محور، عمل هم ردیف شدن مقیاس در راستاهای تیک‌خورده صورت می‌پذیرد.

Quick Align

همان طور که از اسمش پیداست وظیفۀ (Align) سریع را برعهدۀ دارد.

کلیدمیان‌بر > Shift+A

Normal Align

 

وظیفۀ هم‌ردیف‌کردن دو (Normal) را بر روی هم بر عهدۀ دارد.

Position Offset

X/Y/Z: تعیین موقعیت بر روی سه محور

Rotation Offset

Angle: تعیین زاویۀ

Flip Normal: معکوس‌کردن جهت (Normal)

Place Highlight

عمل هم‌تراز‌شدن نور بر اساس (Highlight) ایجاد‌شده بر روی آبجکت قابل انجام می‌باشد.

Align Camera

عمل هم‌تراز‌شدن دوربین با آبجکت قابل انجام می‌باشد. یا به عبارتی دیگر زاویۀ دید را نسبت به شئ می‌توان تنظیم کرد.

Align to View

به کمک این ابزار امکان تراز‌کردن آبجکت را نسبت به ویوپورت خواهیم داشت.

Align X, Align Y, Align Z: در راستای یکی از محورهای (X,Y,Z)

Flip: معکوس‌کردن جهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.