آموزش رایگان صفر تا صد تری دی مکس

گیزمو در تری دی مکس

gizmo در تری دی مکس

گیزمو (Gizmo) وظیفۀ اعمال Transform (جابجایی، چرخش، مقیاس) در تری دی مکس را بر عهدۀ دارد.

به کمک گیزمو (Gizmo) امکان عمل (Transform) در یک، دو و سه محور میسر می‌گردد.

گیزموها جهت اعمال (Transform) به کمک نشانگر موس ساخته شده‌اند.

توجه: در صورتی که آبجکتی در حالت انتخاب باشد اما یکی از ابزارهای (Transform) فعال نباشد (Axis Tripods) نمایش داده می‌شود.

هر یک از محورها با یک رنگ مختص به خود نمایش داده می‌شوند.

X: قرمز

Y: سبز

Z: آبی

جهت تغییر محور فعال باید یک بار بر روی آن کلیک نمایید که با رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

Move Gizmo

به کمک (Move Gizmo) امکان جابه‌جایی آبجکت در راستای یک محور (X, Y, Z) و یا در راستای دو محور (XY, YZ, XZ) امکان‌پذیر شده است.

توجه: در صورتی که نشانگر موس در مرکز سه محور قرار گیرد امکان جابه‌جایی در سه محور به‌صورت هم‌زمان میسر می‌شود.

Rotate Gizmo

به کمک (Rotate Gizmo) امکان چرخش آبجکت در راستای سه محور (X, Y, Z) امکان‌پذیر شده است.

توجه: در صورتی که نشانگر موس در مرکز سه محور قرار گیرد امکان چرخش در سه محور به‌صورت هم‌زمان میسر می‌شود.

Scale Gizmo

به کمک (Scale Gizmo) امکان تغییر مقیاس آبجکت در راستای سه محور (X, Y, Z) و یا در راستای دو محور (XY, YZ, XZ) امکان‌پذیر شده است.

توجه: در صورتی که نشانگر موس در مرکز سه محور قرار گیرد امکان تغییر مقیاس در سه محور به‌صورت هم‌زمان میسر می‌شود.

نمایش گیزمو در تری دی مکس

از نوار منو بروی (Views) کلیک کنید و تیک (Show Transform Gizmo) را فعال نمایید.

تنظیمات گیزمو در تری دی مکس

از این قسمت امکان مدیریت بر روی (Transform Gizmo) میسر می‌گردد.

Default menu: Customize menu > Preferences > Preference Settings dialog > Gizmos tab

On: با غیرفعال‌کردن این تیک، گیزمو نمایش داده نمی‌شود.

Show Axis Labels: با غیرفعال‌کردن این گزینۀ حروف X، Y، Z بر روی گیزمو نمایش داده نمی‌شود.

Allow Multiple Gizmos: با فعال‌نمودن این تیک در صورتی که چند آبجکت در حالت انتخاب باشند و (Use Center) را بر روی (Use Pivot Point Center) تنظیم کنید بر روی تمامی آبجکت‌ها یک گیزمو نمایش داده می‌شود.

Size: تعیین اندازۀ عمومی گیزمو

Move Gizmo group

Relative Size (%): تعیین اندازۀ گیزمو Move

Plane Handles

On: با فعال‌بودن این تیک امکان تعیین محل قرارگیری و اندازۀ (Plane Handles) امکان‌پذیر می‌شود.

Size: تعیین اندازۀ (Plane Handles)

Offset: تعیین محل قرارگیری (Plane Handles)

Center Box Handle

Move in Screen Space: با فعال‌کردن این تیک یک مربع در وسط گیزمو ظاهر می‌شود که به ما اجازۀ می‌دهد به‌صورت موازی با ویوپورت جابه‌جایی را انجام دهیم.

Rotate Gizmo group

Relative Size (%): تعیین اندازۀ گیزمو Rotate

Free Rotation: با فعال‌بودن این تیک امکان چرخش آزادانه در راستای سه محور به‌صورت هم‌زمان چرخشی وجود دارد.

Show Tripod: با فعال‌بودن این تیک (axis tripod) در وسط گیزمو نمایش داده می‌شود.

Screen Handle: با فعال‌کردن این تیک یک حلقه به دور گیزمو اضافه می‌شود که امکان چرخش به نسبت زاویۀ ویوپورت میسر می‌شود.

Show Pie Slice: فعال‌بودن این تیک باعث پر نمایش داده شدن قسمتی از محور گیزمو می‌شود.

Angle Data: با فعال‌بودن این تیک در حین چرخش مقدار عددی چرخش نمایش داده می‌شود.

Rotation Method drop-down list

Linear Roll: چرخش به‌صورت خطی با حرکت موس در گیزمو صورت می‌گیرد.

Circular Crank: چرخش به‌صورت دورانی با حرکت موس در گیزمو صورت می‌گیرد.

Legacy R4: با فعال‌کردن این گزینۀ گیزمو قدیمی تری دی مکس فراخوانی می‌شود.

Planar Angle Threshold: تعیین مقدار زاویۀ چرخش

Scale Gizmo group

Relative Size (%): تعیین اندازۀ گیزمو (Scale)

Uniform Handle Size (%): تعیین اندازۀ (Uniform Handle)

2.Axis Handle Size (%): تعیین اندازۀ (non- Uniform Handle)

Uniform 2.Axis Scaling: فعال‌کردن این تیک امکان تغییر مقیاس غیرهمسان در راستای دو محور را میسر می‌کند.

Move/Rotate Transforms group

Intersection: در این حالت حرکت آبجکت ساده و با سرعت زیاد صرف‌نظر از موقعیت ویوپورت امکان جابه‌جایی صورت می‌پذیرد.

Projection: در این حالت حرکت آبجکت فقط به اندازۀ حرکت موس در ویوپورت فعال ما است.

Persp Sens: تعیین مقدار انرژی حرکت آبجکت

Rotation Increment: تعیین مقدار چرخش در گیزمو Rotate

Viewport Orbit Snap Angle: تعیین مقدار (Orbit) در ویوپورت در صورت فعال‌بودن (Angle Snap)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.