آموزش Spacing Tool در تری دی مکس

به کمک این ابزار امکان تکثیر آبجکت بر روی یک مسیر امکان‌پذیر می‌شود.

جهت دسترسی به ابزار (Spacing Tool) مسیر زیر را دنیال نمایید.

Tools menu > Align > Spacing Tool

Extras toolbar > Spacing Tool

Interface

Pick Path: انتخاب مسیری که قصد کپی‌کردن آبجکت‌ها را بر روی آن داریم.

Pick Points: با استفاده از این دکمۀ امکان ترسیم یک خط مهیا می‌شود، که عمل کپی آبجکت‌ها بر روی آن انجام شود.

Parameters

Count: تعداد نسخۀ‌های کپی بر روی مسیر

Spacing: تعیین فاصلۀ بین آبجکت‌ها

Start Offset: تعیین نقطۀ شروع

End Offset: تعیین نقطۀ پایان

Distribution drop-down list

با استفاده از این لیست استفاده از تمپلیت‌های آماده امکان‌پذیر می‌شود.

Free Center:

Divide Evenly, Objects at Ends:

Centered, Specify Spacing:

End Offset:

End Offset, Divide Evenly:

End Offset, Specify Spacing:

Start Offset:

Start Offset, Divide Evenly:

Start Offset, Specify Spacing:

Specify Offsets and Spacing:

Specify Offsets, Divide Evenly:

Space from End, Unbounded:

Space from End, Specify Number:

Space from End, Specify Spacing:

Space from Start, Unbounded:

Space from Start, Specify Number:

Space from Start, Specify Spacing:

Specify Spacing, Matching Offsets:

Divide Evenly, No Objects at Ends:

Context group

  1. Edge-to-edge spacing
  2. Center-to-center spacing

Edges: فاصلۀ میان آبجکت‌ها از لبۀ (bounding box) محاسبه می‌شود.

Centers: فاصلۀ میان آبجکت‌ها از مرکز (bounding box) محاسبه می‌شود.

Follow: با فعال‌شدن این تیک محور (X) با مسیر انتخاب‌شده مماس می‌شود که باعث چرخش آبجکت در حین مسیر می‌شود.

Type of Object

Copy: یک نسخۀ کپی از آبجکت گرفته می‌شود.

Instance: در این حالت تمامی آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند و در صورت تغییر یک آبجکت بقیۀ آبجکت‌ها هم تغییر می‌کنند.

Reference: در این حالت آبجکت‌ها با هم در ارتباط هستند اما امکان تغییر آن‌ها به‌صورت مستقل هم وجود دارد. اما در صورتی که آبجکت (Reference) را تغییر دهیم بر روی تمامی آبجکت‌ها اعمال می‌شود.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.