دستور Slice در تری دی مکس

از دستور (Slice) جهت ایجاد برش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Modifier Stack

Slice Plane: با استفاده از (Slice Plane) امکان تعیین محدودۀ برش میسر شده است.

توجه: (Slice Plane) قابلیت پویانمایی را دارد. برای مثال شما می‌توانید اسکلت و سازۀ یک ساختمان را پویانمایی کنید.

Slice Parameters rollout

Slice Type

Refine Mesh: اضافه شدن ورتکس‌ها بر روی (Mesh)

Split Mesh: جداشدن (Mesh) از محل (Slice) شده

Remove Top: حذف بخش بالایی از محل (Slice) شده

Remove Bottom: حذف بخش پایینی از محل (Slice) شده

Operate On

Faces: تأثیر (Slice) بر روی فیس‌های سه‌ضلعی (triangular faces) صورت می‌پذیرد.

Polygons: تأثیر (Slice) بر روی مش‌های چهارضلعی (polygon mesh) صورت می‌پذیرد.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.