آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Shell در تری دی مکس

دستور Shell در تری دی مکس

دستور Shell در تری دی مکس

به کمک دستور (Shell) یک پوسته بر روی آبجکت حاصل می‌شود.

Parameters rollout

Inner/Outer Amount: تعیین مقدار داخلی و بیرونی

Segments: تعداد سگمنت‌های لبۀ

Bevel Edges: با فعال‌کردن این تیک امکان (Bevel) نمودن لبۀ با استفاده از یک (Spline) میسر می‌شود.

Bevel Spline: انتخاب (Spline)

Override Inner Mat ID: با فعال‌کردن این تیک امکان تعیین آی‌دی متریال برای بخش داخلی میسر می‌شود.

Inner Mat ID: تعیین عدد آی‌دی متریال برای بخش داخلی

Override Outer Mat ID: با فعال‌کردن این تیک امکان تعیین آی‌دی متریال برای بخش بیرونی میسر می‌شود.

Outer Mat ID: تعیین عدد آی‌دی متریال برای بخش بیرونی

Override Edge Mat ID: با فعال‌کردن این تیک امکان تعیین آی‌دی متریال برای بخش لبۀ میسر می‌شود.

Edge Mat ID: تعیین عدد آی‌دی متریال برای بخش لبۀ

Auto Smooth Edge: در صورت فعال‌کردن این تیک بر اساس مقدار واردشده در (Angle) پالیگان‌هایی که اختلاف زاویۀ آن‌ها کمتر از مقدار واردشده باشد در یک گروه هموارسازی قرار می‌گیرند.

Angle: تعیین زاویۀ

Override Smooth Group: با فعال‌کردن این تیک امکان تعیین گروه‌های هموارسازی برای بخش لبۀ میسر می‌شود.

Smooth Grp: تعیین عدد گروه‌های هموارسازی برای بخش لبۀ

Edge Mapping

Copy: اختصاص (UVW coordinates) به بخش لبۀ‌ها

None: مقدار (U,V) بر روی 0 تنظیم می‌شود. به این ترتیب مپی که به این قسمت اختصاص داده شده است رنگ اولین پیکسل در تصویر یا مپ را به خود می‌گیرد.

توجه: محل قرارگیری اولین پیکسل در تصویر از بالا سمت چپ می‌باشد.

Strip: مپ آبجکت مثل یک باریکۀ پیوسته تکرار و اشیوهاد داده شده می‌شود.

Interpolate: در این حالت (UVW coordinates) لبۀ‌ها از پالیگان‌های داخلی و بیرونی گرفته می‌شود.

TV Offset: به کمک این گزینۀ مپ بر روی لبۀ را می‌توانیم تکرار کنیم. فقط بر روی حالت‌های (Strip) و (Interpolate) فعال می‌باشد.

Select Edges: انتخاب پالیگان‌های بخش لبۀ‌ها

Select Inner Faces: انتخاب پالیگان‌های بخش داخلی

Select Outer Faces: انتخاب پالیگان‌های بخش بیرونی

Straighten Corners: با فعال‌کردن این گزینۀ می‌توانیم گوشۀ‌های آبجکت را به‌صورت خط مستقیم در اختیار داشته باشیم.

از این گزینۀ جهت ازبین‌بردن انحنای به وجود آمده در آبجکت‌هایی مانند (Box) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.