آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Lattice در تری دی مکس

دستور Lattice در تری دی مکس

دستور Lattice در تری دی مکس

به کمک (Lattice) امکان ساخت (space frame) یا استراکچر میسر می‌شود که به ازای هر (Edge) یک استوانه و به ازای هر (Vertex) یک (Polyhedra) قرار می‌دهد.

Parameters rollout

Geometry

Apply To Entire Object: با فعال‌کردن این تیک (Modifier) به کل آبجکت نسبت داده می‌شود. در صورت غیرفعال‌کردن این تیک امکان نسبت‌دادن به ساب‌آبجکت‌ها (Sub-Object) امکان‌پذیر می‌شود.

Joints Only From Vertices: فقط (Vertices) را نمایش می‌دهد.

Struts Only From Edges: فقط (Edges) را نمایش می‌دهد.

Both: هر دو (Vertices) و (Edges) را با هم نمایش می‌دهد.

Struts

Radius: شعاع استوانه که به‌ازای هر (Edge) ساخته شده است.

Segments: تعداد سگمنت‌های طولی استوانه

Sides: تعداد سگمنت‌های پهلوی استوانه

Material ID: تعیین آی‌دی متریال

Ignore Hidden Edges: با فعال‌کردن این تیک (invisible edges) به (visible edges) تبدیل می‌شوند.

End Caps: بستن انتهای کپ‌ها (Cap)

Smooth: فعال و غیرفعال‌کردن گروه‌های هموارسازی

Joints

Geodesic Base Type

Tetra: حجم چهاروجهی

Octa: حجم هشت‌وجهی

Icosa: یک حجم بیست‌وجهی

Radius: شعاع (Polyhedra)

Segments: تعداد سگمنت‌های (Polyhedra)

Material ID: تعیین آی‌دی متریال

Smooth: فعال و غیرفعال‌کردن گروه‌های هموارسازی

Mapping Coordinates

None: حذف مختصات مپ‌دهی

Reuse Existing: استفاده از مختصات مپ‌دهی آبجکت

New: با انتخاب این گزینه هر یک دارای یک مختصات مپ‌دهی ویژه و منحصر‌به‌فردی خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.