آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Lathe در تری دی مکس

دستور Lathe در تری دی مکس

دستور Lathe در تری دی مکس

به کمک مدیفایر (Lathe) در تری دی مکس بر اساس چرخاندن یک (Shape) حول محور موردنظر یک حجم سه‌بعدی در اختیار ما قرار می‌گیرد.

Modifier Stack

Axis: وظیفۀ (Axis) تعیین و جابه‌جایی محل دوران می‌باشد.

Parameters rollout

Degrees: تعیین مقدار چرخش (Shape) حول محور مورد نظر

Weld Core: با فعال‌کردن این تیک ورتکس‌ها در محل رسیدن به یکدیگر (Weld) می‌شوند.

Flip Normals: با فعال‌کردن این تیک نرمال‌ها (Normal) معکوس می‌شوند.

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های عرضی

Capping

Cap Start: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در ابتدای (Lathe)

Cap End: نمایش یا عدم نمایش (Cap) در انتهای (Lathe)

Morph: چیدمان (edges) به شکل (triangles) می‌شود.

Grid: چیدمان (edges) به شکل (grid pattern) می‌شود.

Direction

X/Y/Z: تعیین جهت دوران در راستای سه محور (X/Y/Z)

Align

Min/Center/Max: تعیین موقعیت (Axis)

Output

Patch: تکنیک (Patch)

Mesh: تکنیک (Mesh)

NURBS: تکنیک (NURBS)

Generate Mapping Coordinates: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Generate Material Ids: جهت اختصاص (Material Id) برای قسمت بدنه و (Cap) ها

Smooth: فعال‌نمودن گروه‌های هموارسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.