آموزش edit spline در تری دی مکس

با استفاده از قابلیت (Editable Spline) قادر به ویرایش اسپیلاین‌ها (spline) به‌صورت دستی خواهیم بود و از ساب‌آبجکت‌هایی (sub object) همانند vertex ،segment ،spline برای اعمال تغییرات استفاده نماییم.

روش های تبدیل (Spline) به Editable Spline در تری دی مکس

Create or select a spline > Modify panel > Right-click spline entry in the stack display > Convert To: Editable Spline

Create or select a spline > Right-click the spline > Transform (lower-right) quadrant of the quad menu > Convert To: > Convert to Editable Spline

Create a line > Modify panel

Selection rollout

به‌طور کلی بر روی (Spline) ها دارای 3 (sub-object) هستیم. که به ترتیب عبارت‌اند:

Vertices: ورتکس

کلیدمیان‌بر > 1

Segments: سگمنت

کلیدمیان‌بر > 2

Splines: باریکه

کلیدمیان‌بر > 3

توجه: برای غیرفعال‌کردن هر یک از ساب‌آبجکت‌ها (sub-object) روی آن کلیک کنید یا از تکرار کلید میان‌بر (sub-object) جاری استفاده نمایید.

Named Selections

با استفاده از گزینۀ (Copy) و (Paste) امکان انتقال (Selection) بین اشیاء امکان‌پذیر می‌باشد.

قبل از استفاده از این قسمت باید ساب‌آبجکت‌هایی (sub-object) مورد‌نظر را انتخاب کنید.

سپس با استفاده از نوار ابزار نامی برای محدودۀ انتخاب‌شده برگزینید و بر روی (Enter) کلیک کنید.

حال بر روی (Copy) در شئ موردنظر کلیک کنید، در کادر بازشده محدوده‌ای که ذخیرۀ کردیم را انتخاب کنید و روی (Ok) بزنید.

به شئ دوم رفته و به (sub-object) موردنظر رفته و بر روی (Paste) کلیک کنید.

Copy: امکان کپی (Selection) انجام شده امکان‌پذیر می‌شود.

Paste: امکان انتقال (Selection) انجام‌شده به شئ دیگری امکان‌پذیر می‌شود.

توجه: برای اینکه انتقال به‌درستی انجام شود، باید دو شئ مشابه یکدیگر باشند یا تعداد ساب‌آبجکت‌های (sub-object) آن‌ها به یک میزان باشند.

Lock Handles: با فعال‌کردن این تیک در صورتی که چند ورتکس انتخاب‌شده باشند و (handle) یکی را ویرایش کنیم، تغییرات بر روی تمامی هندل‌هایی (handle) که ورتکس آن‌ها در حالت انتخاب باشند، اعمال می‌شود.

Alike: فقط هندل‌های (handle) مشابه دست خوش تغییرات می‌شوند.

All: تمامی هندل‌ها (handle) دستخوش تغییرات می‌شوند.

Area Selection: در صورت فعال‌بودن این چک‌باکس بسته به دامنۀ عددی که وارد می‌کنیم در صورت انتخاب یک ورتکس، ورتکس‌های اطراف آن هم انتخاب می‌شوند.

Segment End: با فعال‌شدن این قسمت دیگر برای انتخاب یک ورتکس نیازی به کلیک روی خود ورتکس نیست و این امکان برای شما مهیا می‌شود که با کلیک بر روی سگمنت، ورتکس آن انتخاب گردد.

توجه: سگمنت به دو قسمت تقسیم می‌شود و با کلیک بر روی هر قسمت، ورتکس نزدیک به نشان‌گر موس انتخاب خواهد شد.

Select By: به مدد این گزینۀ امکان انتخاب (sub-object) فعال بر اساس ساب‌آبجکت‌های (sub-object) غیرفعال امکان‌پذیر می‌باشد (وقتی به (sub-object) مراجعه می‌کنیم در صورت انتخاب قسمت‌های مختلف نرم‌افزار آن را در خود ذخیرۀ می‌کند).

Display

Show Vertex Numbers: با فعال‌شدن این تیک، تعداد تمامی ورتکس‌های آبجکت فعال نمایش داده خواهد شد.

Selected Only: با فعال‌شدن این تیک فقط تعداد ورتکس‌های انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

(Geometry rollout (Object

New Vertex Type

Linear: ورتکس‌های جدید به‌صورت خطی ساخته می‌شود.

Smooth: ورتکس‌های جدید به‌صورت نرم ساخته می‌شود.

Bezier: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier) ساخته می‌شود.

Bezier Corner: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier Corner) ساخته می‌شود.

Create Line: به کمک این گزینۀ امکان ترسیم (Line) پیوست‌شده به آبجکت فعال مهیا می‌گردد.

Break: جهت منفک‌کردن ورتکس‌ها (vertex) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Attach: به کمک (Attach) می‌توان شیپ‌های (Shape) مستقل را به یک (Shape) پیوست نمود. به عبارت دیگر عمل یکپارچه‌سازی را انجام دهیم.

Reorient: با فعال‌شدن این چک‌باکس بعد از (Attach) شدن دو (Shape) به‌صورت (pivot to pivot) با هم تراز می‌شوند. به عبارت دیگر مراکز ثقل آن‌ها بر روی هم منطبق می‌شوند.

Attach Mult: فرصت (Attach) کردن بر اساس نام مهیا می‌شود.

Cross Section: به کمک (Cross Section) می‌توانید یک شبکه به هم تنیده‌شده‌ای را ایجاد نمایید یا به عبارتی دیگر بین دو ورتکس یک سگمنت ایجاد می‌کند و به کمک مدیفایر (Surface) می‌توانید برای این شبکه یک پوسته تولید کنید.

اصطلاحاً به این تکنیک (Surface Modeling) گفته می‌شود.

End Point Auto-Welding

Automatic Welding: با فعال‌کردن این تیک در صورت نزدیک‌شدن ورتکس‌ها به یکدیگر با توجه به پارامتر (Threshold) عمل جوش‌خوردن ورتکس‌ها صورت می‌گیرد.

Threshold: تعیین دامنۀ جهت جوش‌خوردن ورتکس‌ها

Insert: امکان اضافه‌کردن سگمنت برای شما مهیا خواهد شد.

(Geometry rollout (Vertex

New Vertex Type

Linear: ورتکس‌های جدید به‌صورت خطی ساخته می‌شود.

Smooth: ورتکس‌های جدید به‌صورت نرم ساخته می‌شود.

Bezier: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier) ساخته می‌شود.

Bezier Corner: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier Corner) ساخته می‌شود.

Create Line: به کمک این گزینۀ امکان ترسیم (Line) پیوست‌شده به آبجکت فعال مهیا می‌شود.

Break: جهت منفک‌کردن ورتکس‌ها (vertex) استفاده می‌گردد.

Attach: به کمک (Attach) می‌توان شیپ‌های (Shape) مستقل را به یک (Shape) پیوست نمود. به عبارت دیگر عمل یکپارچه‌سازی را انجام دهیم.

Reorient: با فعال‌شدن این چک‌باکس بعد از (Attach) شدن دو (Shape) به‌صورت (pivot to pivot) با هم تراز می‌شوند. به عبارت دیگر مراکز ثقل آن‌ها بر روی هم منطبق می‌شود.

Attach Mult.: فرصت (Attach) کردن بر اساس نام مهیا می‌شود.

Cross Section: به کمک (Cross Section) می‌توانید یک شبکه به هم تنیده‌شده‌ای را ایجاد نمایید یا به عبارت دیگر بین دو ورتکس یک سگمنت ایجاد می‌کند و به کمک مدیفایر (Surface) می‌توانید برای این شبکه یک پوسته تولید کنید.

اصطلاحاً به این تکنیک (Surface Modeling) گفته می‌شود.

Refine group

Refine: جهت افزودن ورتکس به یک (Shape) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Connect: در صورت فعال‌بودن این تیک هنگام ایجاد ورتکس بین ورتکس‌های ایجاد شده کانکشنی ایجاد می‌شود.

Linear: کانکشن بین ورتکس‌ها به‌صورت خطی ایجاد می‌شوند.

Bind First: باعث مقیدشدن اولین ورتکس به سگمنت می‌شود.

Closed: ضمن (Refine) کردن مسیر ایجاد‌شده بسته می‌شود.

Bind Last: باعث مقیدشدن آخرین ورتکس به سگمنت می‌شود.

End Point Auto-Welding

Automatic Welding: با فعال‌کردن این تیک در صورت نزدیک‌شدن ورتکس‌ها به یکدیگر با توجه به پارامتر (Threshold) عمل جوش‌خوردن ورتکس‌ها صورت می‌گیرد.

Threshold: تعیین دامنۀ جهت جوش‌خوردن ورتکس‌ها

Weld: با انتخاب‌کردن دو ورتکس در صورتی که ورتکس‌های انتخاب‌شده در دامنۀ تعریف‌شده باشند عمل جوش‌خوردن صورت می‌گیرد.

Connect: با استفاده از این گزینۀ امکان متصل‌کردن ورتکس‌ها مهیا می‌شود.

Insert: امکان اضافه‌کردن سگمنت برای شما مهیا خواهد شد.

Make First: با انتخاب ورتکس پایانی و زدن بر روی این دکمۀ نقطۀ (First) تغییر می‌کند.

Fuse: ورتکس‌های انتخاب‌شده را بر روی هم منطبق می‌کند.

Cycle: امکان به توالی انتخاب‌کردن ورتکس‌ها مهیا می‌گردد.

CrossInsert: افزودن ورتکس به دو (Shape) متقاطع

Fillet: امکان گردکردن لبۀ‌ها قابل انجام می‌باشد.

Chamfer: امکان پخی‌زدن لبۀ قابل انجام می‌باشد.

Tangent group

ابزارهای این قسمت به ما کمک می‌کنند تا (handle) ورتکس‌ها را کپی کنیم.

Copy: کپی‌کردن (handle) ورتکس انتخاب‌شده

Paste: انتقال (handle) کپی‌شده به ورتکس جاری

Paste Length: در صورت فعال‌بودن این تیک طول (handle) هم منتقل می‌شود.

Hide: مخفی‌کردن ساب‌آبجکت‌هایی (sub-object) که در حالت انتخاب هستند.

Unhide All: خارج‌شدن تمامی (sub-object) از حالت مخفی

Bind: مقیدکردن یک ورتکس به یک سگمنت

Unbind: خارج‌کردن ورتکس مقیدشده

Delete: حذف (sub-object) انتخاب‌شده

Display group

Show selected segs: با فعال‌کردن این تیک در صورت سوئیچ‌کردن از (sub-object) سگمنت به ورتکس، سگمنت‌های انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

(Geometry rollout (Segment

New Vertex Type

Linear: ورتکس‌های جدید به‌صورت خطی ساخته می‌شود.

Smooth: ورتکس‌های جدید به‌صورت نرم ساخته می‌شود.

Bezier: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier) ساخته می‌شود.

Bezier Corner: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier Corner) ساخته می‌شود.

Create Line: به کمک این گزینۀ امکان ترسیم (Line) پیوست‌شده به آبجکت فعال را برای ما مهیا می‌نماید.

Break: جهت منفک‌کردن ورتکس‌ها (vertex) استفاده می‌گردد.

Attach: به کمک (Attach) می‌توان شیپ‌های (Shape) مستقل را به یک (Shape) پیوست نمود. به عبارت دیگر عمل یکپارچه‌سازی را انجام دهیم.

Reorient: با فعال‌شدن این چک‌باکس بعد از (Attach) شدن دو (Shape) به‌صورت (pivot to pivot) با هم تراز می‌شوند. به عبارت دیگر مراکز ثقل آن‌ها بر روی هم منطبق می‌شود.

Attach Mult: فرصت (Attach) کردن بر اساس نام مهیا می‌شود.

Cross Section: به کمک (Cross Section) می‌توانید یک شبکه به هم تنیده‌شده‌ای را ایجاد نمایید یا به عبارت دیگر بین دو ورتکس یک سگمنت ایجاد می‌کند و به کمک مدیفایر (Surface) می‌توانید برای این شبکه یک پوسته تولید کنید.

اصطلاحا به این تکنیک (Surface Modeling) گفته می‌شود.

Refine group

Refine: جهت افزودن ورتکس به یک (Shape) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Connect: در صورت فعال‌بودن این تیک هنگام ایجاد ورتکس، بین ورتکس‌های ایجادشده کانکشنی ایجاد می‌شود.

Linear: کانکشن بین ورتکس‌ها به‌صورت خطی ایجاد می‌شوند.

Bind First: باعث مقیدشدن اولین ورتکس به سگمنت می‌شود.

Closed: ضمن (Refine) کردن مسیر ایجادشده، بسته می‌شود.

Bind Last: باعث مقیدشدن آخرین ورتکس به سگمنت می‌شود.

Connect Copy group

این قسمت برای (sub-object) (Segment) فعال می‌شود.

Connect Copy: با فعال‌کردن این تیک با کپی‌گرفتن سگمنت از روی آبجکت بین قسمت کپی‌شده و آبجکت کانکشنی برقرار می‌گردد.

End Point Auto-Welding

Automatic Welding: با فعال‌کردن این تیک در صورت نزدیک‌شدن ورتکس‌ها به یکدیگر با توجه به پارامتر (Threshold) عمل جوش‌خوردن ورتکس‌ها صورت می‌گیرد.

Threshold: تعیین دامنۀ جهت جوش‌خوردن ورتکس‌ها

Insert: امکان اضافه‌کردن سگمنت برای شما مهیا خواهد شد.

Hide: مخفی کردن ساب‌آبجکت‌هایی که در حالت انتخاب هستند.

Unhide All: خارج‌شدن تمامی ساب‌آبجکت‌ها (sub-object) از حالت مخفی

Delete: حذف (sub-object) انتخاب‌شده

Divide: به کمک این قسمت شما امکان تقسیم سگمنت‌ها به قسمت‌های مساوی را خواهید داشت.

در صورتی که شما عدد 4 را وارد کنید یعنی به سگمنت جاری 4 ورتکس اضافه و سگمنت به 5 قسمت مساوی تقسیم می‌شود.

Detach

به کمک (Detach) امکان جدا کردن سگمنت به یک (Shape) مجزا میسر می‌شود.

Same Shp: با فعال‌کردن این تیک سگمنت (Detach) شده جزئی (Shape) جاری باقی می‌ماند.

Reorient: با فعال‌شدن این تیک در صورت (Detach) شدن مرکز ثقل آن را با 0. 0 مرکز صحنۀ یکی می‌کند.

Copy: در صورت فعال‌کردن این تیک یک نسخۀ کپی از سگمنت تهیۀ می‌شود.

Display group

Show selected segs: با فعال‌کردن این تیک در صورت سوئیچ‌کردن از (sub-object) سگمنت به ورتکس سگمنت‌های انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

(Geometry rollout (Spline

New Vertex Type

Linear: ورتکس‌های جدید به‌صورت خطی ساخته می‌شود.

Smooth: ورتکس‌های جدید به‌صورت نرم ساخته می‌شود.

Bezier: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier) ساخته می‌شود.

Bezier Corner: ورتکس‌های جدید به‌صورت (Bezier Corner) ساخته می‌شود.

Create Line: به کمک این گزینۀ امکان ترسیم (Line) پیوست‌شده به آبجکت فعال را برای ما مهیا می‌کند.

Attach: به کمک (Attach) می‌توان شیپ‌های (Shape) مستقل را به یک (Shape) پیوست نمود. به عبارتی دیگر عمل یکپارچه‌سازی را انجام دهیم.

Reorient: با فعال‌شدن این چک‌باکس بعد از (Attach) شدن دو (Shape) به‌صورت (pivot to pivot) با هم تراز می‌شوند. به عبارت دیگر مراکز ثقل آن‌ها بر روی هم منطبق می‌شود.

Attach Mult.: فرصت (Attach) کردن بر اساس نام مهیا می‌شود.

Cross Section: به کمک (Cross Section) می‌توانید یک شبکه به هم تنیده‌شده‌ای را ایجاد نمایید یا به عبارت دیگر بین دو ورتکس یک سگمنت ایجاد می‌کند و به کمک مدیفایر (Surface) می‌توانید برای این شبکه یک پوسته تولید کنید.

اصطلاحاً به این تکنیک (Surface Modeling) گفته می‌شود.

Connect Copy group

این قسمت برای (sub-object) (Spline) فعال می‌شود.

Connect Copy: با فعال‌کردن این تیک با کپی‌گرفتن Spline از روی آبجکت بین قسمت کپی‌شده و آبجکت، کانکشنی برقرار می‌گردد.

End Point Auto-Welding

Automatic Welding: با فعال‌کردن این تیک در صورت نزدیک‌شدن ورتکس‌ها به یکدیگر با توجه به پارامتر (Threshold) عمل جوش‌خوردن ورتکس‌ها صورت می‌گیرد.

Threshold: تعیین دامنۀ جهت جوش‌خوردن ورتکس‌ها

Insert: امکان اضافه‌کردن سگمنت برای شما مهیا خواهد شد.

Reverse: با زدن بر روی این دکمۀ (First) شئ معکوس می‌شود.

Outline: امکان ساخت یک خط دوری امکان‌پذیر خواهد شد.

Center: در صورت فعال‌بودن این تیک خط دوری از مرکز به بیرون ایجاد می‌شود.

Boolean

تلاقی دو آبجکت را محاسبه می‌کنید.

Union: فصل مشترک آبجکت‌ها را محاسبه می‌کند.

Subtraction: آبجکت‌ها را از هم کم می‌کند.

Intersection: اتحاد آبجکت‌ها را در نظر می‌گیرد.

Mirror

وظیفۀ قرینه کردن آبجکت را بر عهدۀ دارد.

Length: در راستای طولی

Width: در راستای افقی

Diagonally: در راستای دو محور

Copy: با فعال‌کردن این تیک یک نسخۀ کپی در جهت قرینه تولید می‌کند.

About Pivot: حول مرکز ثقل قرینه‌سازی صورت می‌گیرد.

Trim: در محل تلاقی زواید را حذف می‌کند.

Extend: باعث اشیوهاد پیدا‌کردن خط می‌شود.

Infinite Bounds: در صورتی که خطی موجود نباشد که به آن اشیوهاد پیدا کند، این گزینۀ به کمک ما می‌آید و یک خط فرضی ترسیم می‌کند و در این صورت اشیوهاد انجام می‌شود.

Hide: مخفی‌کردن ساب‌آبجکت‌های (sub-object) در حالت انتخاب

Unhide All: خارج‌شدن تمامی (sub-object) از حالت مخفی

Delete: حذف (sub-object) انتخاب‌شده

Close: باعث بسته‌شدن (Spline) انتخاب‌شده می‌شود.

Detach

به کمک (Detach) امکان جداکردن سگمنت به یک (Shape) مجزا میسر می‌شود.

Same Shp: با فعال‌کردن این تیک سگمنت (Detach) شده جزئی از (Shape) جاری باقی می‌ماند.

Reorient: با فعال‌شدن این تیک در صورت (Detach) شدن مرکز ثقل آن را با 0. 0 مرکز صحنۀ یکی می‌کند.

Copy: در صورت فعال‌کردن این تیک یک نسخۀ کپی از سگمنت تهیۀ می‌شود.

Explode: باعث متلاشی‌شدن (Spline) می‌شود و تمامی سگمنت‌ها از هم جدا می‌گردند.

Splines: تمامی سگمنت‌ها از هم جدا می‌شوند.

Objects: در صورت متلاشی‌شدن هر سگمنت به یک آبجکت مستقل تبدیل می‌شود.

Surface Properties rollout

Material group

Set ID: تغییر متریال آی‌دی سگمنت انتخاب‌شده

Select ID: انتخاب متریال آی‌دی‌های موردنظر

Select By Name: انتخاب بر اساس نام متریال

Clear Selection: با فعال‌کردن این تیک با انتخاب جدید، انتخاب قبلی از بین خواهد رفت.

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.