آموزش مدیفایرهای تری دی مکس

دستور Bevel در تری دی مکس

دستور Bevel در تری دی مکس

دستور Bevel در تری دی مکس

از دستور (Bevel) در تری دی مکس جهت ایجاد (extrude) مرحلۀ‌ای مورد استفاده می‌شود.

Parameters rollout

Start: نمایش یا عدم‌نمایش (Cap) در ابتدای (Bevel)

End: نمایش یا عدم‌نمایش (Cap) در انتهای (Bevel)

Cap Type

Morph: چیدمان (edges) به شکل تصویر زیر

Grid: چیدمان (edges) به شکل تصویر زیر

Surface

Linear Sides: مراحل (Bevel) به شکل خطی به هم وصل شوند.

Curved Sides: مراحل (Bevel) به شکل قوسی به هم وصل شوند.

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌ها

Smooth Across Levels: با فعال‌کردن این تیک تمامی مراحل در یک گروه هموارسازی قرار می‌گیرند.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Keep Lines From Crossing: با فعال‌شدن این تیک از بیرون‌زدگی گوشۀ‌های تیز جلوگیری می‌شود.

Separation: تعیین مقدار پخی‌خوردن گوشۀ‌‌های تیز

Bevel Values rollout

Start Outline: تعیین محدوۀ خط دوری اولیه

1 Level: مرحلۀ اول (extrude)

Height: تعیین ارتفاع

Outline: تعیین محدوۀ خط دوری

2 Level: مرحلۀ دوم (extrude)

Height: تعیین ارتفاع

Outline: تعیین محدوۀ خط دوری

3 Level: مرحلۀ سوم (extrude)

Height: تعیین ارتفاع

Outline: تعیین محدوۀ خط دوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.