دستور Bevel در تری دی مکس

از دستور (Bevel) در تری دی مکس جهت ایجاد (extrude) مرحلۀ‌ای مورد استفاده می‌شود.

Parameters rollout

Start: نمایش یا عدم‌نمایش (Cap) در ابتدای (Bevel)

End: نمایش یا عدم‌نمایش (Cap) در انتهای (Bevel)

Cap Type

Morph: چیدمان (edges) به شکل تصویر زیر

Grid: چیدمان (edges) به شکل تصویر زیر

Surface

Linear Sides: مراحل (Bevel) به شکل خطی به هم وصل شوند.

Curved Sides: مراحل (Bevel) به شکل قوسی به هم وصل شوند.

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌ها

Smooth Across Levels: با فعال‌کردن این تیک تمامی مراحل در یک گروه هموارسازی قرار می‌گیرند.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

Keep Lines From Crossing: با فعال‌شدن این تیک از بیرون‌زدگی گوشۀ‌های تیز جلوگیری می‌شود.

Separation: تعیین مقدار پخی‌خوردن گوشۀ‌‌های تیز

Bevel Values rollout

Start Outline: تعیین محدوۀ خط دوری اولیه

1 Level: مرحلۀ اول (extrude)

Height: تعیین ارتفاع

Outline: تعیین محدوۀ خط دوری

2 Level: مرحلۀ دوم (extrude)

Height: تعیین ارتفاع

Outline: تعیین محدوۀ خط دوری

3 Level: مرحلۀ سوم (extrude)

Height: تعیین ارتفاع

Outline: تعیین محدوۀ خط دوری

سوالات متدوال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.